I. Obecné ustanovenia

Tieto všeobecné  obchodné  podmienky upravujú  práva  a  povinnosti  zmluvných strán vyplývajúce  z  kúpnej  zmluvy  uzatvorenej  medzi  predávajúcim,  ktorým  je   BJP s.r.o. so sídlom  Račianska 109/C  1/A,  831 02  Bratislava,  IČO: 35 806 656, zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Bratislava I,  oddiel: Sro, Vložka č.: 23551/B, DIČ: 202023578, (ďalej len predávajúci)  a  kupujúcim,  ktorej   predmetom  je  kúpa  a  predaj  tovaru  na  internetových stránkach www.ragac.sk,  elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@ragac.sk
 poštová adresa: BJP s.r.o. Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
Bankové spojenia:
FIO banka: č.ú: 2700680528/8330,IBAN: SK79 8330 0000 0027 0068 0528, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk , anna.dubekova@soi.sk

I.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar z ponuky na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

I.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odlišné podmienky od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

I.3. Informácie uvedené v poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

I.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

II.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným odsúhlasením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len objednávka).

II.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automatické oznámenie o prijatí objednávky od predávajúceho, ktoré dostane kupujúci na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní kupujúceho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané ďalšie informácie o objednávke kupujúceho.

II.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

III. Práva a povinnosti predávajúceho

III.1. Predávajúci je povinný:

a.      dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b.      zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

c.      odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

III.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

III.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní tým istým spôsobom, akým zákazník uhradil kúpnu cenu alebo jej časť.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

IV.1. Kupujúci je povinný:

a.      prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b.      zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov  podľa daňového dokladu,

c.      nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d.      potvrdiť prevzatie tovaru v dodacom liste podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

IV.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V. Dodacie a platobné podmienky

V.1. Tovar je predávaný podľa popisov tovarov zvyčajne aj vyobrazených, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť pri dodaní aj náhradné obaly tovarov.

V.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

V.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10,0 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Po predaji dohodnutého tovaru tretej osobe sa prípadná záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

V.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

V.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

V.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim.

V.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode V.3. týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

V.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ako aj jej obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe tohoto záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

V.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim podľa  V.2. odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy tým istým spôsobom, akým kupujúci uhradil kúpnu cenu.

V.10. Kupujúci v každej zásielke dostane faktúru - daňový doklad o nakúpenom tovare. Ak je k tovaru potrebný záručný list, dostane ho v balení.

V.11. Spôsoby platieb:

a.      v hotovosti pri prevzatí tovaru - pri osobnom odbere v mieste určenom podľa kúpnej zmluvy spolu s daňovým dokladom o zaplatení,

b.      v hotovosti pri doručení tovaru prepravcom formou dobierky s potvrdením o zaplatení tovaru,

c.      platba vopred na účet - Vám umožní podľa kúpnej zmluvy uhradiť tovar vopred na č. účtu:

         2700680528/8330

d.       Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

VI. Kúpna cena

VI.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

VI.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

VI.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

VI.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

VI.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

VI.6. Všetky akciové ceny tovarov sú platné do vypredania zásob.

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

VII.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

VII.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme - viď V.8.

VIII. Reklamačné podmienky – reklamačný poriadok

Článok  I
Všeobecné ustanovenia

VIII.I.1.    Tento  reklamačný  poriadok  je  vydaný   v súlade  so  zákonom  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  (ďalej len Občiansky zákonník)  v  znení  neskorších  predpisov,  zákonom  č. 250/2007 Z.z. o  ochrane  spotrebiteľa  a  o zmene  zákona   č.  372/1990  Zb.  o  priestupkoch  v  znení  neskorších predpisov, ako aj ostatnými  všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VIII.I.2.    Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou  BJP s.r.o. so sídlom  Račianska 109/C  1/A,  831 02  Bratislava,  IČO: 35 806 656, zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Bratislava I,  oddiel: Sro, Vložka č.: 23551/B, v súlade s jej predmetom podnikania. Je záväzný pre  predávajúceho aj kupujúceho.

VIII.I.3.    Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

VIII.I.4.    Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho - www.sportstreet.sk.

VIII.I.5.    Prevzatím   tovaru  kupujúci súhlasí s  týmto  reklamačným  poriadkom a  potvrdzuje, že  bol s  jeho obsahom  oboznámený.  Odkaz  na  reklamačný  poriadok  je  uvedený  na  doklade  potvrdzujúcom  zaplatenie kúpnej ceny.


Článok II
Výklad pojmov

VIII.II.1.    Predávajúcim  sa   na  účely   tohto  reklamačného  poriadku  rozumie   obchodná spoločnosť  BJP s.r.o.  so  sídlom   Račianska  109/C  1/A,   831 02  Bratislava,   IČO:  35 806 656,  zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Bratislava I,  oddiel: Sro, Vložka č.: 23551/B.

VIII.II.2.    Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá  ako spotrebiteľ kúpila tovar od predávajúceho v rámci jeho predajnej siete alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.

VIII.II.3.    Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

VIII.II.4.    Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vráteným kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

VIII.II.5.       Odborným posúdením sa na účely tohto reklamačného  poriadku rozumie vyjadrenie odborného   znalca   alebo   stanovisko    vydané   autorizovanou,   notifikovanou    alebo  akreditovanou  osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 
Článok III
Zodpovednosť za vady

VIII.III.1.      Predávaný   tovar   musí    mať   požadovanú,    prípadne    právnymi     predpismi ustanovenú   akosť,   množstvo,   mieru   alebo   hmotnosť   a   musí byť  bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

VIII.III.2.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar  pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.  Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

VIII.III.3.    Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je  uvedené inak.

VIII.III.4.    Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

VIII.III.5.    Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru.

VIII.III.6.    Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

VIII.III.7.    Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa, ako od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.

VIII.III.8.    Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

VIII.III.9.    Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (Občiansky zákonník). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

VIII.III.10.     Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava.


VIII.III.11.     Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

VIII.III.12.     Práva kupujúceho  zo zodpovednosti za vady tovaru  zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok IV.
Záručné podmienky

VIII. IV.1.    Kupujúci  je povinný pri  prevzatí  tovaru  tovar  prezrieť  a skontrolovať  kompletnosť tovaru  a  príslušných   dokladov   ( daňový  doklad,  faktúra,  záručný  list,  manuál  alebo  iný dokument   potrebný  na  prevádzku  zakúpeného  tovaru ).  Pri  osobnom  odbere  tovaru  je kupujúci   povinný   tovar   skontrolovať  a  zistené   zjavné  vady  týkajúce  sa  mechanického poškodenia  tovaru  alebo  jeho obalu,   množstva dodaného tovaru,  kompletnosti dokladov, príp.  iné   zjavné  vady  reklamovať  ihneď.   Pri  doručení  tovaru  kuriérskou  službou  alebo poštou  je    kupujúci   povinný  na   mieste   prevzatia    tovaru  spísať  reklamačný   protokol o  zistených  zjavných  vadách  –  o nekompletnosti   zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho  obalu,  príp. iných  zjavných  vadách.  Neskoršie  reklamácie  týkajúce  sa  zjavných vád tovaru,  zistiteľných pri  prevzatí tovaru   a  nekompletnosti   tovaru  a dokladov, nemožno  uznať a   takáto  reklamácia   bude   považovaná  za neoprávnenú.  Predávajúci   za  zjavené   vady  zistiteľné  pri  prevzatí tovaru  a  nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

VIII. IV.2.    Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

VIII. IV.3.    Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

VIII. IV.4.    V prípade, ak  tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

VIII. IV.5.    Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

VIII. IV.6.    Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

VIII. IV.7.    Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.

VIII. IV.8.    Záruka sa nevzťahuje najmä:

-    na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
-    na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
-    na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
-    na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
-    na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
-    na vady spôsobené neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
-    na vady spôsobené opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
-    na vady spôsobené prírodnými živlami,
-    na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
-    na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
-    na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
-    na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
-    ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
-    ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

VIII.IV.9.    Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.


Článok V.
Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady

VIII.V.1.    Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci písomne uplatniť na adrese:
BJP s.r.o., Račianska 109/C,  831 02  Bratislava.  

VIII.V.2.    V prípade, ak kupujúci požaduje opravu vadného tovaru a v záručnom liste je uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom,  uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

VIII.V.3.    Právo na opravu tovaru môže kupujúci uplatniť v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je uvedený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci kupujúcemu na základe jeho požiadania.

VIII.V.4.    Reklamáciu môže kupujúci uplatniť  odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo kuriérskou službou), do miesta uvedeného v bode 1.  

VIII.V.5.    Ak povaha tovaru neumožňuje doručiť tovar predávajúcemu alebo do autorizovaného servisného strediska, má kupujúci právo požadovať odstránenie vady na mieste alebo sa dohodnúť s predávajúcim o spôsobe prepravy tovaru.

VIII.V.6.    Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou.

VIII.V.7.    Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom formulári zákazník vyplní všetky kolónky, uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom formulári kupujúci zároveň uvedie spôsob odovzdania tovaru na reklamáciu a prevzatia vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou).

VIII.V.8.    Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu alebo servisnému stredisku, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.

VIII.V.9.     Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu  u predávajúceho alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu alebo autorizovanému stredisku. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu príp. servisnému stredisku sa  za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu príp. servisnému stredisku.

VIII.V.10.     V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

VIII.V.11    V prípade reklamovania tovarov ako oblečenie, obuv a podobných, musia byť reklamované tovary riadne ošetrené, opraté alebo očistené v súlade s bežnými hygienickými zásadami. V opačnom prípade nebudú takéto tovary prijaté na reklamačné konanie.


Článok VI.
Vybavenie reklamácie


VIII.VI.1.    Pri  osobnom  reklamovaní  tovaru  vydá  zamestnanec  predávajúceho  kupujúcemu  prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

VIII.VI.2.    Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,  predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


VIII.VI.3.    Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z  práv zo zodpovednosti za vady si  uplatňuje, je predávajúci  povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie  ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

VIII.VI.4.    Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3. tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

VIII.VI.5.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

VIII.VI.6.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
VIII.VI.7.    Pri zjavne neopodstatnenej reklamácii uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou  vznikli.

VIII.VI.8.    O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).

VIII.VI.9.    O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo  kúpnu cenu  na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).

VIII.VI.10.    Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.


Článok VII.
Spôsoby vybavenia reklamácie

 VIII.VII.1.    Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na  jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O  spôsobe  odstránenia  vady  rozhoduje predávajúci.  Kupujúci  môže  namiesto odstránenia vady požadovať výmenu  tovaru,  alebo ak  sa  vada  týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané  náklady  vzhľadom  na  cenu  tovaru  alebo  závažnosť  vady.  Predávajúci  môže  vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

VIII.VII.2.    Pokiaľ sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou z kúpnej ceny.

VIII.VII.3.      Kupujúci  má  právopožadovať bezplatnú   výmenu  tovaru  alebo  odstúpiť  od kúpnej  zmluvy:
-    ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú  nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby  sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
-    ide  síce  o  odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže  pre opätovné vyskytnutie sa vady po  oprave  tovar riadne užívať, za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak  sa  rovnaká  vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
-    ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať, za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
-    predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

VIII.VII.4.    Ak sa na tovare objavia  iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

VIII.VII.5.    Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje predávajúci.

VIII.VII.6.    Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

VIII.VII.7.    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
-    odovzdaním opraveného tovaru,
-    výmenou tovaru,
-    vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)
-    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-    písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
-    odôvodneným zamietnutím reklamácie.

VIII.VII.8.    Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.


Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

VIII.VIII.1.    Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.6.2014.
VIII.VIII.2.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

IX. Osobné údaje a ich ochrana

IX.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

IX.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

IX.3. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

IX.4.  Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

IX.5.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) Zákona osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

IX.6.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) Zákona bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode IX.5. osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

IX.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. i) Zákona bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

IX.3.   Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a.      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) Zákona je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

b.      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

c.      vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d.      opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e.      likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

f.       likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

IX.9.  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) Zákona, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

IX.10.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

a.      spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b.      využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8. Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c.      poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8. Zákona na účely priameho marketingu.

 IX.11.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

a.      voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b.      a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 Zákona. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci  má  právo  nesúhlasiť  s  rozhodnutím  predávajúceho  podľa  §  23 ods. 5 Zákona a odmietnuť  prenos  svojich  osobných  údajov  do  tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň  ochrany  osobných  údajov,  ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) Zákona.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.
Ak  kupujúci  nemá  spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak  kupujúci  nežije,  jeho  práva,  ktoré  mala  podľa  Zákona  môže  uplatniť  blízka  osoba.
Požiadavky  kupujúceho  podľa §  20 ods. 1 písm. a), d) až f) Zákona splní predávajúci bezplatne.
Informácie   podľa  §  20  ods.  1  písm.  b)  a  c)  Zákona   predávajúci  poskytne  kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených  so  zhotovením  kópií,  so  zadovážením  technických  nosičov  a  s  odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Predávajúci  vyhovie  požiadavkám  kupujúceho  podľa  §  20  Zákona a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) Zákona predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

X.1.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 X.2.   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar alebo ešte pred začatím plynutia tejto lehoty. Ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Medzi tovary, ktoré nie je možné z hygienických príčin vrátiť odstúpením od zmluvy, patrí spodná bielizeň, plavky, ponožky, termo prádlo a podobné. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom alebo predmetom ktorej je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho.

X.3.    Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X.4.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho BJP s.r.o., Račianska 109/C,  831 02  Bratislava alebo e-mailom na info@ragac.sk.  

X.5.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, číslo a dátum objednania objednávky alebo dátum prijatia objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté peňažné plnenie, najmä číslo účtu, podpis a dátum. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

X.6.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky prijaté peňažné plnenia, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť predávajúcemu podľa toho, čo nastane skôr.

 X.7.  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

X.8.   Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

X.9.    Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

X.10.   V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode X.4. a X.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

XI. Záverečné ustanovenia

XI.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

XI.2.   V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

XI.3.  V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu V.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

XI.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

XI.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

XI.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

XI.7.  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 15.6. 2014