Hľadať Registrácia
Môj košík 0,00 €
 • 1. Všeobecné ustanovenia
 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.ragac.sk (ďalej tiež ako „E-shop“). Účelom všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností kupujúceho a predávajúceho (dodávateľa) pri uzatvorení kúpnej zmluvy na tovar umiestnený dostupný v E-shope (ďalej tiež ako „VOP“).
 • 1.2. Predávajúcim (dodávateľom) je spoločnosť BJP, s.r.o., IČO: 35 806 656, so sídlom Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, ktorá je registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 23551/B, DIČ: 202023578, IČ DPH: SK202023578, tel.: +421903828000, e-mail: bjp@ragac.sk, bankové spojenie: FIO banka a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0027 0068 0528 (ďalej tiež ako „Predávajúci“).
 • 1.3. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá má záujem uzavrieť zmluvu s Predávajúcim, a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a doručila objednávku Predávajúcemu (ďalej tiež ako „Kupujúci“).
  • 1.3.1. Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej tiež ako „Spotrebiteľ“).
  • 1.3.2. Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a koná tak v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej tiež ako „Podnikateľ“).
 • 1.4. Prevádzkovateľom E-shopu je spoločnosť Gurkuda, s. r. o., IČO: 36 674 273, so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, ktorá je registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42261/B, tel. :+421903828000, e-mail: info@ragac.sk (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“).
 • 1.5. Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho (Spotrebiteľa) sa riadia týmito VOP a vo veciach neupravených týmito VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“). Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho (Podnikateľa) sa riadia týmito VOP a vo veciach neupravených týmito VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“).
 • 1.6. VOP v platnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ ich uplatnenie, prípadne uplatnenie niektorých ich ustanovení nebolo v kúpnej zmluve výslovne vylúčené.

 • 2. Používanie E-shopu
 • 2.1. Tento E-shop Kupujúci nesmie používať s cieľom úmyselného zavedenia vírusov alebo akéhokoľvek iného škodlivého materiálu. Kupujúci sa nesmie pokúšať vykonať neoprávnený prístup do E-shopu, na server, na ktorom je hosťovaná jeho lokalita, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu, ktoré súvisia s touto webovou lokalitou. Kupujúci nemá právo používať webovú lokalitu E-shopu na zasielanie spamových alebo reťazových správ či sfalšovať totožnosť iných Kupujúcich.
 • 2.2. Kupujúci berie na vedomie, že všetky autorské práva, registrované ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah E-shopu patria výlučne Predávajúcemu alebo osobám, ktoré Predávajúcemu udelili licenciu na ich používanie. Uvedený materiál môže Kupujúci používať len v rozsahu, v akom to Predávajúci alebo vydavatelia licencií umožňujú.
 • 2.3. Nedodržanie ustanovení tohto článku sa považuje za priestupok definovaný v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Každé nedodržanie tohto článku bude nahlásené príslušným úradom a povolenie používať E-shop bude okamžite pozastavené. V takom prípade Predávajúci a ani Prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za žiadnu takto spôsobenú priamu alebo nepriamu škodu alebo stratu zisku.

 • 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • 3.1. E-shop pozostáva predovšetkým z katalógu tovaru rozdeleného do jednotlivých kategórií, spolu s vyobrazením tovaru, uvedením kúpnej ceny (rozhodujúca je kúpna cena platná v čase uskutočnenia objednávky), základných vlastností, zloženia, veľkostí a farieb tovaru (v prípade, ak sa daný tovar vyrába vo viacerých veľkostiach a farbách). Kúpna cena tovaru je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty. Potom ako si Kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem a zvolí vlastnosti požadovaného tovaru (počet, farba, veľkosť), vloží tento tovar do košíka, a to kliknutím na ikonu „Kúpiť“. Kupujúci následne vyplní informácie požadované Predávajúcim pre riadne vybavenie objednávky, a to predovšetkým informáciu o spôsobe doručenia tovaru, o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a prípadných ďalších nákladov spojených s dodaním tovaru. Pred odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť túto objednávku skontrolovať, či zmeniť. Kupujúci svoju objednávku odošle kliknutím na ikonu „Objednať s povinnosťou platby“. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie objednávky zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim. Odoslanie objednávky Kupujúcim sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • 3.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, v celom rozsahu s nimi súhlasí, že bol oboznámený s povinnosťou uhradiť kúpnu cenu, že ním uvedené údaje sú správne a že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • 3.3. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy a berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití takýchto komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy znáša Kupujúci sám.
 • 3.4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza až v dôsledku akceptácie objednávky zo strany Predávajúceho, ktorá je Kupujúcemu doručená na poskytnutú e-mailovú adresu. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný objednávku akceptovať, a že všetky ponuky k predaju tovaru umiestneného v E-shope sú nezáväzné.
 • 3.5. V dôsledku uzatvorenia kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný objednaný tovar dodať Kupujúcemu v mieste určenom v kúpnej zmluve (miesto dodania) a Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať tovar. V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru.
 • 3.6. Platnosť objednávky zanikne jej odmietnutím zo strany Predávajúceho alebo márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na akceptáciu objednávky.
 • 3.7. Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ a/alebo Predávajúci sú oprávnení zaslať akékoľvek oznámenia týkajúce sa objednávky na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.

 • 4. Úhrada kúpnej ceny, Oprava kúpnej ceny
 • 4.1. V E-shope je možné kúpnu cenu uhradiť:
  • 4.1.1. dobierkou (Kupujúci kúpnu cenu uhradí pri prevzatí zásielky),
  • 4.1.2. bankovým prevodom (platba vopred na bankový účet Predávajúceho, Kupujúci je povinný cenu uhradiť spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo daňového dokladu, Predávajúci po prijatí platby tovar odošle a Kupujúceho informuje o termíne jej doručenia),
  • 4.1.3. platobnou kartou (Kupujúci je presmerovaný na server tretej strany, kde zadá požadované platobné údaje),
  • 4.1.4. v hotovosti alebo platobnou kartou na predajni osobného odberu.
 • 4.2. Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na bankový účet Predávajúceho, prípadne jej odovzdaním Slovenskej pošte či poverenému zamestnancovi kuriérskej spoločnosti.
 • 4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu kúpnej ceny a/alebo nákladov na prepravu po akceptácii objednávky, v prípade, ak zistí, že uvedená kúpna cena a/alebo náklady na prepravu je nesprávna. V takom prípade Kupujúceho informuje o správnej výške kúpnej ceny a Kupujúci musí s takto oznámenou kúpnou cenou vyjadriť súhlas, v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a objednávku stornovať.

 • 5. Doručenie, Dodacia lehota
 • 5.1. Spôsob doručenia zásielky určuje Kupujúci, ktorý súčasne znáša náklady spojené s vybraným spôsobom dopravy. Cenu dopravy (predovšetkým poštovné a balné) Predávajúci pripočíta podľa aktuálneho cenníka prepravcu (pošta, kuriérska služba, atď.) k celkovej kúpnej cene.
 • 5.2. V E-shope je možné zvoliť si spôsob dodania tovaru:
  • 5.2.1. osobný odber na predajni (doručenie do 2 pracovných dní odo dňa akceptovania objednávky),
  • 5.2.2. Slovenská pošta – kuriér (do 2 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru bude Kupujúceho kontaktovať kuriér),
  • 5.2.3. Slovenská pošta – balík (doručenie do 2 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru),
  • 5.2.4. kuriérska služba (doručenie do 1 pracovného dňa odo dňa odoslania tovaru).
 • 5.3. Predávajúci vynaloží všetko úsilie potrebné k tomu, aby zásielka bola Kupujúcemu doručená v termíne uvedenom v odhadovanom časovom rámci zverejnenom pri vybranom spôsobe doručenia, inak v lehote tridsiatich dní odo dňa potvrdenia akceptovania objednávky (platí pre tovar, ktorý je na skade a pre tovar, ktorý je u dodávateľa). Predávajúci je oprávnený zásielku doručiť pred termínom zverejnenom v E-shope, prípadne dohodnutom v kúpnej zmluve. V prípade, ak Predávajúci zistí, že objednaný tovar nie je momentálne dostupný (napriek pôvodnej informácii o dostupnosti), informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť alebo stornovať.
 • 5.4. Lehota na dodanie tovaru začína v prípade úhrady ceny bankovým prevodom či platobnou kartou plynúť od momentu jej pripísania na účet Predávajúceho, a to za predpokladu uvedenia správneho variabilného symbolu. V prípade, ak Kupujúci v objednávke uvedie nesprávny variabilný symbol, alebo variabilný symbol neuvedie, začne lehota na dodanie tovaru plynúť priradením platby k objednávke.
 • 5.5. Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru dňom úhrady ceny podľa čl. 4.1. a nasl. týchto VOP. Nebezpečenstvo škody na tovaru nesie Kupujúci od okamihu jeho doručenia, t.j. akonáhle Kupujúci alebo tretia osoba, ktorú poverí Kupujúci tovar prevezme, čo Kupujúci alebo poverená tretia osoba potvrdí svojím podpisom. Tretia osoba je povinná na požiadanie predložiť akceptáciu objednávky doručenú Kupujúcemu. V prípade, ak si Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba tovar neprevezme v dohodnutom čase, dochádza k prechodu nebezpečenstva škody na tovare od momentu, kedy bolo Kupujúcemu alebo tretej osobe umožnené s tovarom disponovať (hoci tovar nebol prevzatý).

 • 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim
 • 6.1. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez nutnosti uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, ak boli viaceré produkty v rámci jednej objednávky doručované postupne, uplynie lehota na odstúpenie po 14 dňoch odo dňa, kedy bude Spotrebiteľovi (alebo poverenej tretej osobe) doručený posledný produkt z danej objednávky. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • 6.2. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi pri odstúpení od kúpnej zmluvy využiť formulár na odstúpenie a reklamácie, na ktorom vyplní potrebné údaje a formulár priloží k tovaru. Inak je Spotrebiteľ pri odstúpení od kúpnej zmluvy povinný iným vhodným spôsobom uviesť svoje kontaktné údaje, číslo objednávky, označiť tovar, ktorého sa odstúpenie týka a číslo účtu, na ktorý žiada uhradenú kúpnu cenu poukázať.
 • 6.3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu BJP, s.r.o., Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, Slovenská republika alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, ak Spotrebiteľ nepriloží k tovaru formulár na odstúpenie podľa čl. 6.2. týchto VOP, je povinný tovar vrátiť spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
 • 6.4. Spotrebiteľ vráti tovar v originálnom balení. Spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípade, ak tovar vráti v stave, v akom ho prijal. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa tak nie je možné v prípade, ak už Kupujúci tovar po otvorení použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania, v prípade tovaru, ktorý už nie je v tom istom stave ako ho Spotrebiteľ prevzal, a ďalej v prípade tovaru, ktorý bol poškodený. Spotrebiteľ pritom zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (na úhradu takto vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený použiť kúpnu cenu uhradenú za tovar).
 • 6.5. Odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné predovšetkým u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • 6.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia formulára o odstúpení od zmluvy alebo iného oznámenia o odstúpení, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 • 6.7. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa čl.
 • 6.6. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 • 6.8. Pri odstúpení znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

 • 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Predávajúcim
 • 7.1. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom v prípade, ak:
  • 7.1.1.  Kupujúci poruší podmienky kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, a to predovšetkým ale nie výlučne tým, že ani do 30 dní odo dňa akceptovania objednávky Predávajúcim neuhradí kúpnu cenu v plnej výške (v prípade platby na účet Predávajúceho), nepreberie zásielku od kuriéra, na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote, alebo nepreberie zásielku na predajni v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o možnosti prevziať zásielku. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ho Kupujúci neprevezme.
  • 7.1.2. nie je v možnostiach Predávajúceho tovar dodať (napr. tovar je vypredaný a už sa nedodáva),
  • 7.1.3. bol tovar v ponuke E-shopu uvedený s nesprávnou kúpnou cenou, a Kupujúci neakceptoval zvýšenie kúpnej ceny tovaru, a/alebo zvýšenie nákladov na prepravu.
 • 7.2. Odstúpenie je Predávajúci oprávnený zaslať e-mailom bez zaručeného elektronického podpisu. Uhradenú kúpnu cenu Predávajúci vráti v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho.

 • 8. Zodpovednosť za vady, reklamácia
 • 8.1. Záručné podmienky pre tovar zakúpený v E-shope a postup Kupujúceho v prípade uplatnenia nárokov z vád tovaru zverejňuje Predávajúci v rámci reklamačného poriadku.


Reklamačný poriadok

 • 1. Úvodné ustanovenia
 • 1.1. Spoločnosť BJP, s.r.o., IČO: 35 806 656, so sídlom Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, ktorá je registrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 23551/B, DIČ: 202023578, IČ DPH: SK202023578, tel.: +421903828000, e-mail: bjp@ragac.sk, bankové spojenie: FIO banka a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0027 0068 0528 (ďalej tiež ako „Predávajúci“) týmto v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) a so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) informuje fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej tiež ako „Spotrebiteľ“), o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, vrátane postupu podania a vybavenia reklamácie.
 • 1.2. Tento reklamačný poriadok a poskytnutá záruka sa nevzťahujú na tovar zakúpený na internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.ragac.sk osobou, ktorá sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa nepovažuje za Spotrebiteľa. Vzájomné práva a povinnosti ako aj postup vybavenia reklamácie sa v prípade kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 • 2. Zodpovednosť za vady a záručná doba
 • 2.1. Vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa týkajúce sa práv Spotrebiteľa z vadného plnenia a zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • 2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov. Pri použitých veciach poskytuje záručnú dobu v dĺžke 12 mesiacov. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • 2.3. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Spotrebiteľovi môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v čl. 2.2. tohto reklamačného poriadku. V záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 • 2.4. Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Doba od momentu uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy je Spotrebiteľ povinný si tovar po vykonaní opravy prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • 2.5. Predávajúci môže pri kúpe tovaru poskytnúť Spotrebiteľovi ďalší tovar ako dar. Nakoľko však takýto dar nie je predaným tovarom, nezodpovedá Predávajúci za jeho prípadné vady. Ak Predávajúci o takýchto prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto Spotrebiteľa upozorniť.

 • 3. Práva Spotrebiteľa
 • 3.1. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, či v dôsledku poškodenia Spotrebiteľom.
 • 3.2. V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci (tovaru), alebo ak sa vada týka len súčasti veci (tovaru), výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • 3.3. V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa vec (tovar) mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci (tovaru) alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec (tovar) riadne užívať.
 •  3.4. V prípade, že Spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v čl. 3.3. tohto reklamačného poriadku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať), má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 • 3.5. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

 • 4. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vadu tovaru a postup pri vybavení reklamácie
 • 4.1. Vady tovaru musí Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil, a to buď osobne na adrese ……, alebo poštou na adrese BJP, s.r.o., Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad a dôvodom reklamácie. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi zaslať reklamovaný tovar Predávajúcemu ako doporučenú zásielku s doručenkou.
 • 4.2. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými sprievodnými dokladmi a prípadným príslušenstvom Predávajúcemu.
 • 4.3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol úplne zaplatený.
 • 4.4. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi, aby čo najpodrobnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola reklamovaná.
 • 4.5. Predávajúci je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru a určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamáciu Predávajúci vybaví ihneď, inak v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov odo dňa kúpy tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch odo dňa kúpy tovaru, Predávajúci je povinný informovať Spotrebiteľa o tom, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie, t.j. predovšetkým stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch odo dňa kúpy a táto bola zamietnutá, Predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.
 • 4.6. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • 4.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie.
 • 4.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Ak si Spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote, je Predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať. Na tento postup Predávajúci vopred upozorní Spotrebiteľa.

 • 5. Alternatívne riešenie sporu
 • 5.1. V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje týmto Predávajúci Spotrebiteľov o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.
 • 5.2. V prípade, ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil niektoré jeho spotrebiteľské práva (napr. neoprávnené zamietnutie reklamácie), je oprávnený zaslať Predávajúcemu žiadosť o vyriešenie sporu mimosúdnou cestou.
 • 5.3. V prípade, ak Predávajúci takúto žiadosť Spotrebiteľa zamietne (k čomu je Predávajúci oprávnený), alebo na ňu v lehote 30 dní neodpovie, je Spotrebiteľ oprávnený podať návrh na začatie riešenia sporov v súlade s § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (podmienkou je však predchádzajúci pokus o zmierlivé vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim podľa čl. 5.2. tohto reklamačného poriadku). Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do lehoty jedného roka od zamietnutia žiadosti o vyriešenie sporu adresovanej Predávajúcemu.Postup podľa tohto článku reklamačného poriadku sa týka výlučne nákupov online a sporov, ktorých hodnota prevyšuje 20,- EUR.
 • 5.4. Spotrebiteľ môže podať tento návrh písomne, elektronicky alebo ústne , ktorý sa sporom bude zaoberať, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia alebo súkromná spoločnosť s príslušnou licenciou, ktorých zoznam je dostupný na stránke subjektu alternatívneho riešenia sporovwww.mhsr.sk. Spotrebiteľ si môže zvoliť, ktorému subjektu podnet podá. Návrh môže Spotrebiteľ podať aj prostredníctvom formulára dostupného na stránke www.economy.gov.sk, alebo na stránke www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy subjektov alternatívneho riešenia sporov na stránke ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • 5.5. Alternatívne riešenie sporov je , t.j. za vyriešenie sporu nie je možné žiadať odmenu. Od Spotrebiteľa si môže subjekt poverený vyriešením sporu vyžiadať poplatok za začatie riešenia maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.bezodplatné

 • 6. Záverečné ustanovenia
 • 6.1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok Predávajúceho. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Spotrebiteľovi na každej prevádzke Predávajúceho ako aj na internetovej stránke internetového obchodu.
 • 6.2. V prípade existencie odlišnej úpravy uvedenej v tomto reklamačnom poriadku a v obchodných podmienkach Predávajúceho, má prednosť znenie tohto reklamačného poriadku.
 • 6.3. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť znenie tohto reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením.

V Bratislave dňa …. 2018

 • 9. Ochrana osobných údajov
 • 9.1. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne osobné údaje a na e-mailovej adrese:           bezodkladne informovať o zmene svojich osobných údajov. Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „“) použité v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to na účely, predovšetkým identifikácie Kupujúceho, potvrdenia objednávky, doručenia tovaru (osobné údaje budú poskytnuté kuriérskym spoločnostiam, Slovenskej pošte, a.s. atď.), vystavenia nákupného dokladu, a ďalšej komunikácie s Kupujúcim. Kupujúci týmto berie na vedomie, že ním dobrovoľne poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované na vyššie uvedené účely v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci súhlasí s tým, aby osobné údaje boli v nevyhnutnom rozsahu postúpené tretej osobe za účelom plnenia kúpnej zmluvy, realizácie objednávky, realizácie platobného styku a dodanie tovaru.info@ragac.skZákon o ochrane osobných údajovevidencie objednávok a kúpnych zmlúv, vybavovania reklamácií
 • 9.2. Kupujúci poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom podľa čl. 9.1. týchto VOP v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, .fakturačná adresa, adresa dodania tovaru a číslo účtu
 • 9.3. titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa predovšetkým za účelom kontaktovania zo strany Predávajúceho a/alebo Prevádzkovateľa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných Predávajúcim, a to predovšetkým elektronickou formou. Kupujúci tak môže po odoslaní objednávky, alebo následne, obdržať správy o ponukách tovarov a akciách Predávajúceho. Súhlas so zasielaním ponúk podľa predchádzajúcej vety Kupujúci vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci môže zaslanie kedykoľvek zrušiť cez odkaz nachádzajúci sa v e-mailoch, ktoré mu budú doručované. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí po dobu 10 rokov. Poskytnuté osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu postúpené tretej osobe za účelom zasielania ponúk a informovania Kupujúceho o nových produktoch alebo o zmenách produktov.Pred ukončením objednávky môže Kupujúci vyjadriť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu
 • 9.4. Predávajúci v súlade s § 8 Zákona o ochrane osobných údajov poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je Prevádzkovateľ E-shopu, a ktorého identifikačné údaje sú uvedené v čl. 1.4. týchto VOP. Predávajúci ďalej v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov Kupujúcemu oznamuje, že pri spracovaní osobných údajov predpokladá poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov Kupujúceho tretím stranám uvedeným v článku 5. Doručenie, Dodacia lehota.    
 • 9.5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
  • 9.5.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  • 9.5.2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom v Zákone o ochrane osobných údajov,
  • 9.5.3. presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje Kupujúceho,
  • 9.5.3. zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
  • 9.5.4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
  • 9.5.5. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • 9.5.6. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • 9.5.7. blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu Kupujúceho.
 • 9.6. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, musia byť osobné údaje, ktorých spracovanie Kupujúci namietol, bez zbytočného odkladu blokované a zlikvidované ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • 9.7. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Dotknutá osoba (Kupujúci) má právo žiadať o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote podľa predpísanej Zákonom o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.
 •  9.8. Kupujúci pri podozrení, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 • 10. Záverečné ustanovenia
 • 10.1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek
 • zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.ragac.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.
 • 10.2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (bez potreby zaručeného elektronického podpisu), ako platnú a záväznú pre obe strany.
 • 10.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, budú riešené podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Pre rozhodovanie sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Predávajúci týmto súčasne Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, poučuje o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a uvádza orgán mimosúdneho riešenia sporov, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia alebo súkromná spoločnosť s príslušnou licenciou, ktorých zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk, pričom Spotrebiteľ si môže zvoliť, ktorému subjektu podnet podá. Návrh môže Spotrebiteľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na stránke www.economy.gov.sk, alebo na stránke www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy subjektov alternatívneho riešenia sporov na stránke ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • 10.4. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi